1. Uvjeti korištenja

 • 1.1 Svako korištenje mrežnim stranicama društva James Hardie Europe GmbH i/ili povezanih poduzeća (" James Hardie Europe GmbH") (u nastavku skraćeno kao: „mrežne stranice društva James Hardie Europe GmbH”) dopušteno je isključivo na temelju ovih uvjeta. Ovi opći uvjeti korištenja mogu se u pojedinim slučajevima nadopuniti, preinačiti ili zamijeniti dodatnim uvjetima, npr. za kupnju proizvoda i/ili usluga. Kada se korisnik prijavljuje na mrežne stranice ili posebna prijava nije potrebna, kada se posjećuju mrežne stranice društva James Hardie Europe GmbH, korisnik prihvaća primjenu važeće verzije ovih uvjeta korištenja.
 • 1.2 U slučaju reklamnih ponuda koje su namijenjene poduzećima ili javnim tijelima, pojedino poduzeće ili tijelo zastupano je po korisniku te im se pripisuje njegovo postupanje i znanje.
   

2. Usluge

 • 2.1 Društvo James Hardie Europe GmbH nudi na svojim mrežnim stranicama određene informacije i softvere, uključujući dokumentaciju kojima se može pristupiti, odnosno koji se sa stranica mogu preuzeti.
 • 2.2 James Hardie Europe GmbH ovlašteno je da u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično obustavi rad svojih mrežnih stranica. Zbog karakteristika interneta i računalnih sustava James Hardie Europe GmbH ne preuzima jamstvo za neprekidnu raspoloživost svojih mrežnih stranica.

3. Registracija, lozinka

 • 3.1 Neki dijelovi mrežnih stranica društva James Hardie Europe GmbH mogu biti zaštićeni lozinkom. Pristup tim dijelovima moguć je, u interesu sigurnosti poslovnog prometa, samo registriranim korisnicima. Ne postoji pravo na registraciju pri društvu James Hardie Europe GmbH. James Hardie Europe GmbH zadržava pravo da uvede obvezu registracije za dijelove stranica koji su dosad bili javno dostupni. James Hardie Europe GmbH ovlašten je da u bilo kojem trenutku opozove ovlast pristupa blokiranjem pristupnih podataka bez navođenja razloga, i to posebno u sljedećim slučajevima:
  • 3.1.1 ako je korisnik prilikom registracije naveo netočne podatke
  • 3.1.2 ako je prekršio ove uvjete ili obvezu pažljivog postupanja s pristupnim podatcima
  • 3.1.3 ako je prilikom pristupa stranici ili korištenja stranicom društva James Hardie Europe GmbH prekršio važeće pravo ili
  • 3.1.4 ako mrežne stranice društva James Hardie Europe GmbH nije posjećivao duže vremensko razdoblje.
 • 3.2 Ako je predviđena registracija, korisnik je dužan prilikom registracije dati točne podatke i o eventualnim kasnijim promjenama odmah obavijestiti društvo James Hardie Europe GmbH (ako je predviđeno internetskim putem). Korisnik će se pobrinuti za primanje elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte koju je naveo.
 • 3.3 Nakon što se registrira, korisnik dobiva korisničko ime i lozinku (u nastavku skraćeno i kao: "korisnički podatci"). Prilikom prvog pristupa korisnik će lozinku koju mu je dostavilo društvo James Hardie Europe GmbH promijeniti u samo njemu poznatu lozinku. Korisnički podatci omogućuju korisniku uvid u svoje podatke, mijenjanje podataka ili po potrebi opoziv ili proširenje dodijeljene privole za obradu podataka.
 • 3.4 Korisnik je dužan osigurati da treće strane nemaju pristup korisničkim podatcima te odgovara za sve narudžbe koje se vode pod njegovim korisničkim podatcima kao i za ostale aktivnosti. Nakon svakog korištenja potrebno je napustiti područje koje je zaštićeno lozinkom. Ako korisnik sazna za to da treće strane zlorabe korisničke podatke, dužan je društvo James Hardie Europe GmbH o tome odmah obavijestiti pisanim putem, a prije toga eventualno uputiti poruku običnom elektroničkom poštom.
 • 3.5 Nakon primitka obavijesti u skladu s točkom 3.4 društvo James Hardie Europe GmbH blokirat će pristup dijelu stranice kojemu se pristupa tim korisničkim podatcima. Ukidanje blokade moguće je tek nakon podnošenja zasebnog zahtjeva korisnika društvu James Hardie Europe GmbH ili nakon ponovne registracije.
 • 3.6 Korisnik u svakom trenutku može pisanim putem tražiti brisanje svoje registracije, ako se brisanje ne protivi provedbi tekućih ugovornih odnosa.  James Hardie Europe GmbH će u tom slučaju obrisati sve korisničke podatke i sve ostale pohranjene osobne podatke korisnika, čim oni više ne budu potrebni.
 

4. Pravo korištenja informacijama, softverom i dokumentacijom

 • 4.1 Korištenje informacijama, softverom i dokumentacijom koje je društvo James Hardie Europe GmbH stavilo na raspolaganje, podliježe ovim uvjetima, ili u slučaju ažuriranja informacija, softvera ili dokumentacije, važećim licenčnim uvjetima koji su već ranije dogovoreni s društvom. Posebno ugovoreni licenčni uvjeti, npr. prilikom preuzimanja softvera, imaju prednost pred ovim uvjetima.
 • 4.2  James Hardie Europe GmbH odobrava korisniku neekskluzivno i neprenosivo pravo da informacije, softver i dokumentaciju koji su ustupljeni na stranicama društva koristi u onom omjeru u kojem je dogovoreno ili, u slučaju da dogovora nema, na način koji odgovara svrsi koja se želi postići osiguranjem i ustupanjem istih od strane društva James Hardie Europe GmbH.
 • 4.3 Softver se ustupa u strojno čitljivom obliku bez naknade. Pravo na izdavanje izvornog koda ne postoji. Iznimka su izvorni kodovi softvera otvorenog koda čiji licenčni uvjeti, koji prilikom ustupanja softvera otvorenog koda imaju prednost nad ovim uvjetima, propisuju izdavanje izvornog koda. U tom će slučaju društvo James Hardie Europe GmbH izdati izvorni kod uz nadoknadu troškova.
 • 4.4 Korisnik ni u kojem trenutku ne smije informacije, softver ili dokumentaciju prodavati, iznajmljivati ili na bilo koji drugi način ustupati trećim stranama. Ako prisilni propisi ne dopuštaju nešto drugo, korisnik ne smije softver niti njegovu dokumentaciju mijenjati, vraćati u prethodno stanje ili prevoditi, a niti je ovlašten izdvajati pojedine dijelove. Korisnik smije izraditi sigurnosnu kopiju softvera, ako je kopija nužna za osiguranje budućeg korištenja koje se temelji na ovim uvjetima korištenja.
 • 4.5 Informacije, softver i dokumentacija zaštićeni su kako zakonima o autorskim pravima tako i međunarodnim autorskim ugovorima te drugim zakonima i sporazumima o intelektualnom vlasništvu. Korisnik će uvažavati ta prava te alfanumeričke oznake, marke i zabilježbe autorskog prava neće skidati niti s informacija, a niti sa softvera ili dokumentacije odnosno njihovih kopija.
 • 4.6 Čl. 69.a i dr. Zakona o autorskom pravu ili slične odredbe koje se primjenjuju na temelju primjenjivog autorskog prava, ostaju u ostalom nepromijenjeni.
 

5. Intelektualno vlasništvo

 • 5.1 Neovisno o posebnim odredbama u točci 4 ovih uvjeta korištenja, informacije, nazivi marki i ostali sadržaji mrežnih stranica društva James Hardie Europe GmbH ne smiju se mijenjati, kopirati, umnožavati, prodavati, iznajmljivati, nadopunjavati ili koristiti na drugi način bez prethodne pisane suglasnosti društva.
 • 5.2 Osim ovdje izričito odobrenih prava korištenja i drugih prava, korisniku se ne odobravaju nikakva druga prava, neovisno o njihovoj vrsti. To posebno vrijedi za nazive tvrtki i prava industrijskog vlasništva kao što su patenti, korisni modeli ili marke. Društvo James Hardie Europe GmbH nema niti obvezu odobravanja takvih prava.
 • 5.3 Ako korisnik na mrežnim stranicama društva James Hardie Europe GmbH objavi ideje i prijedloge, društvo James Hardie Europe GmbH smije ih besplatno iskoristiti za razvoj, poboljšanje i prodaju proizvoda iz svojeg portfelja.
 

6. Obveze korisnika

 • 6.1 Korisnik posjećivanjem stranice društva James Hardie Europe GmbH-ne smije:
  • 6.1.1 svojim korisničkim ponašanjem kršiti dobre običaje
  • 6.1.2 kršiti komercijalna autorska i srodna prava ili druga vlasnička prava
  • 6.1.3 slati sadržaje s virusima, takozvanim trojancima ili druge programe koji mogu oštetiti softver
  • 6.1.4 unositi, pohranjivati ili slati hiperpoveznice ili sadržaje za što nije ovlašten, posebno kada te hiperpoveznice krše obvezu čuvanja tajnosti podataka ili su protuzakonite ili
  • 6.1.5 širiti reklame ili neželjenu e-poštu (takozvani „spam“) ili neprikladna upozorenja na viruse, neispravan rad ili slično ili poticati na sudjelovanje u nagradnim igrama, lancima sreće, lančanim pismima, piramidama sreće i sličnim akcijama.
 • 6.2  Društvo James Hardie Europe GmbH može u bilo kojem trenutku blokirati pristup svojim stranicama, posebno ako korisnik krši svoje obveze iz ovih uvjeta.
 

7. Hiperpoveznice

Mrežne stranice društva James Hardie Europe GmbH mogu sadržavati hiperpoveznice na mrežne stranice trećih strana.  James Hardie Europe GmbH za sadržaje tih mrežnih stranica ne preuzima odgovornost niti si pripisuje vlasništvo nad tim mrežnim stranicama i njihovim sadržajima, budući da James Hardie Europe GmbH ne kontrolira povezane informacije, pa niti ne odgovara za sadržaje i informacije koji se tamo objavljuju. Korisnik se istima koristi na vlastitu odgovornost.

 

8. Odgovornost za pravne i materijalne nedostatke​

 • 8.1 Ako se informacije, softver ili dokumentacija ustupaju besplatno, odgovornost za materijalne i pravne nedostatke informacija, softvera i dokumentacije isključena je, posebno u pogledu njihove točnosti, nedostataka, nepostojanja autorskih i srodnih prava trećih, cjelovitosti i/ili upotrebljivosti, s iznimkom namjere ili zlonamjere.
 • 8.2 Informacije na mrežnim stranicama društva James Hardie Europe GmbH su oglednog karaktera i mogu sadržavati specifikacije ili općenite opise tehničkih mogućnosti proizvoda koji u pojedinim slučajevima ne moraju uvijek odgovarati konkretnom proizvodu (npr. zbog preinaka na proizvodu). Pravno obvezujuća svojstva ili karakteristike proizvoda treba stoga dogovoriti s društvom James Hardie Europe GmbH ili s njegovim društvima kćerima isključivo prilikom kupnje pojedinog proizvoda.
 

9. Ostala odgovornost, zlonamjerni softveri

 • 9.1 Odgovornost društva James Hardie Europe GmbH za materijalne i pravne nedostatke ravna se prema odredbama iz točke 8 ovih uvjeta korištenja. U ostalom je svaka odgovornost društva James Hardie Europe GmbH isključena, osim ako npr. u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode, zbog namjere, krajnjeg nemara, zbog povrede života, tijela ili narušavanja zdravlja, zbog preuzimanja garancije za svojstva proizvoda, zbog zlonamjernog prešućivanja nedostatka ili kršenja osnovnih ugovornih obveza odgovornost nije zakonski obavezna.
 • 9.2 Naknada štete zbog kršenja važnih ugovornih obveza ograničena je na predvidivu štetu tipičnu za ugovor, osim ako se kršenje ne temelji na namjeri ili krajnjem nemaru.
 • 9.3 Iako društvo James Hardie Europe GmbH ulaže stalne napore da svoju mrežnu stranicu štiti od zlonamjernih softvera (npr. virusa, trojanaca, crva, špijunskih ili sličnih drugih softvera), niti društvo James Hardie Europe GmbH, a niti njegova društva kćeri ne odgovaraju za nepostojanje zloćudnih softvera te u pogledu toga ne preuzimaju nikakvo jamstvo. Prije preuzimanja informacija, softvera i dokumentacije korisnik će, radi vlastite zaštite i sprječavanja širenja zloćudnih softvera na stranici društva James Hardie Europe GmbH, osigurati prikladne mjere sigurnosti i softvere za skeniranje virusa.
 • 9.4 S prethodnim pravilima u točkama 9.1 i 9.2 nije povezana promjena obveze dokazivanja na štetu korisnika.
 

10. Zaštita podataka

James Hardie Europe GmbH se pri prikupljanju, korištenju i obradi osobnih podataka korisnika stranice društva pridržava primjenjivih odredbi o zaštiti podataka te ostalih smjernica o zaštiti podataka društva James Hardie Europe GmbH koji se preko hiperpoveznica mogu pregledati na mrežnim stranicama društva.

 

11. Dodatni dogovori, sudska nadležnost i važeće pravo

 • 11.1 Dodatni dogovori pravovaljani su samo u pisanom obliku.
 • 11.2 Ako je korisnik trgovac u smislu Trgovačkog zakonika, isključivu sudsku nadležnost ima sud u Düsseldorfu.
 • 11.3 Pojedinim dijelovima mrežnih stranica društva James Hardie Europe GmbH upravljaju i za njih odgovaraju poduzeća grupe i/ili njihova društva kćeri. Na stranicama se uvažavaju zahtjevi pojedine zemlje u kojoj odgovorno društvo ima svoje sjedište.
 • 11.4 James Hardie Europe GmbH ne preuzima odgovornost za to da se informacijama, softveru i/ili dokumentaciji društva može pristupiti odnosno da se isti mogu preuzeti i na mjestima izvan dotične zemlje. Ako korisnici izvan dotične zemlje pristupaju mrežnim stranicama društva James Hardie Europe GmbH, snose isključivu odgovornost za poštivanje važećih propisa u skladu s pravom dotične zemlje.
 • 11.5 Pristup informacijama, softveru i/ili dokumentaciji na stranici društva James Hardie Europe GmbH iz zemalja u kojima je taj pristup protuzakonit, nije dopušten. U tom slučaju, i ako korisnik želi stupiti u poslovni odnos s društvom, trebao bi stupiti u kontakt s pojedinim društvom kćeri društva James Hardie Europe GmbH toj zemlji ili s grupom James Hardie.
 • 11.6 Posjećivanje mrežnih stranica društva James Hardie Europe GmbH, pa i mrežnih stranica društava kćeri, podliježe isključivo njemačkom pravu uz isključenje Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe ili drugih kolizijskih normi međunarodnog privatnog prava. Ovaj izbor prava ne primjenjuje se ako se prema važećem pravu ne može ugovoriti na pravovaljan način. U tom se slučaju primjenjuje pravo one zemlje u kojoj se nalazi sjedište društva kćeri.
×